Cantina Socială Sfânta Maria
Licenta de functionare provizorie

Cantina Socială Sfânta MariaSCURT ISTORIC:

POVESTEA NOASTRĂ A ÎNCEPUT……..

În momentul de faţă, în oraşul Mihăileşti jud. Giurgiu nu există nici un serviciu social de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice din comunitate.

Urmare a scăderii natalităţii, structura populaţiei pe grupe de vârstă în regiunea 3 Sud-Muntenia s-a modificat începând cu 1990 în sensul reducerii populaţiei tinere şi creşterii ponderii populaţiei adulte şi vârstnice. Procesul lent, dar continuu de îmbătrânire demografică a afectat toate judeţele din regiune, inclusiv judeţul Giurgiu şi oraşul Mihăileşti.

Îmbătrânirea populaţiei reprezintă o caracteristică generală a acesteia atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Accentuarea procesului de îmbătrânire demografică se reflectă prin reducerea numărului persoanelor tinere (cele sub 15 ani), concomitent cu creșterea populației vârstnice (de 60 de ani și peste). Efectele pe care procesul de îmbătrânire le are, atât asupra desfășurării vieții economice și sociale cât și asupra perspectivelor evoluției demografice, sunt evidențiate și prin raportul de dependență, raportul dintre tineri / vârstnici și adulți (de 15-59 ani).

Cantina Socială Sfânta MariaAstfel, considerăm că îmbătrânirea populaţiei reprezintă o realitate a României, care trebuie luată în calcul, evaluată şi cuantificată la nivelul implicaţiilor acesteia asupra dezvoltării economice. Mai mult, aceasta prefigurează într-o perspectivă mai largă, un nou model de structură economică și demografică.

Fenomenul este îngrijorător deoarece creşterea „presiunii” populaţiei vârstnice şi a celei tinere asupra populaţiei adulte, potenţial active, afectează echilibrul bugetar al sistemelor sociale. Din punct de vedere demografic, grupa de vârstă cu cele mai însemnate evoluţii este grupa 0-14 ani. În perioada 1990 şi 2021, populaţia de 0-14 ani s-a redus drastic în toate judeţele regiunii şi pe cale de consecinţă şi ponderea acestei grupe în total populaţie s-a redus semnificativ.

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă reflectă continuarea procesului lent de îmbătrânire demografică (în principal din cauza scăderii natalității), care a determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere (0-14 ani) și creșterea ponderii populaţiei vârstnice (60 de ani și peste).

Politicile sociale pentru mediul  uban şi rural sunt fundamentate în principal în funcţie de criterii de bunăstare, cu focalizare pe populaţia săracă sau cu risc mare de sărăcie sau de excluziune socială. Sub aspect ocupaţional, ceea ce se remarcă în principal, în abordările academice, mediatice sau pentru politici sociale, este distincţia dintre ocuparea agricolă şi cea neagricolă. Fără îndoială, săracii, pensionarii, vârstnicii, agricultorii sunt categorii importante pentru înţelegerea mediului urban şi/sau rural şi pentru orientarea politicilor sociale la nivelul acestor medii rezidenţiale.

Nevoile sociale existente la nivelul judeţului Giurgiu implică promovarea unor servicii sociale diversificate de interes local adresându-se persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competenţe pentru integrare socială. Scopul acestor servicii îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții persoanelor și prevenirea instituționalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative.

Îmbătrânirea populației are o consecință și în profilul epidemiologic. A scăzut prevalența bolilor infecțioase și a crescut procentul bolilor cardiovasculare, a cancerului, diabetului și bolilor respiratorii.

Odată cu fenomenul general de îmbătrânire a populației, societatea va trebui să facă față următoarelor solicitări și presiuni:

 • un număr crescut de pensionari;
 • un număr crescut de persoane care trăiesc singure;
 • o mai mare incapacitate a familiei de a-și rezolva singură problemele legate de îngrijirea membrilor aflați la vârste înaintate;
 • o nevoie crescută de servicii sociale și medicale destinate îngrijirii personale.

În contextul dat, având în vedere că interesele și nevoile specifice acestui segment de vârstă fac obiectul securității sociale, trebuie specificate o serie de aspecte importante din punct de vedere social:

 • vârsta a treia este caracterizată prin singuratate, izolare, precum și prin riscul crescut de îmbolnăvire și invaliditate, generatoare de dizabilități, implicit de dependență;
 • fără o asistență medicală și socială de lungă durată, existența însăși a persoanelor vârstnice poate fi compromisă.

Numeroşi bătrâni sunt forţaţi să se descurce prin forţe proprii. De aceea, nevoia lor de atenţie, sprijin şi îngrijire creşte, având în vedere şi momentele de panică datorate singurătăţii şi stării de neputinţă. De aici apare nevoia permanentă de contact cu lumea exterioară, fapt care-i determină să apeleze în mod haotic şi nejustificat, la unităţi care nu au competenţe legate de nevoile cu care se confruntă aceștia. Stilul de viaţă modern şi resursele financiare reduse marginalizează accesul tuturor persoanelor defavorizate la viaţa socială. Interesele şi nevoile specifice persoanelor vârstnice sunt abordate în general cu referire la sistemul de securitate socială, cu accent principal asupra sistemului de pensii.

Legislaţia din România precizează faptul că accesul la servicii de asistenţă socială a persoanelor defavorizate, vârstnice este unul gratuit şi nu poate fi contestat nici unei persoane care îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru accesul la servicii sau prestaţii sociale. Sunt identificate o serie de probleme şi nevoi specifice vârstei a treia: singurătatea, izolarea, riscul de a dezvolta boli invalidante.

Cantina Socială Sfânta MariaProblemele specifice vârstei a treia şi intervenţia pentru rezolvarea lor au stat la baza înfiinţării cantinei sociale  pentru persoanele vârstnice din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu.

Evaluarea nevoilor relevă următoarele aspecte în legătură cu care se impune necesitatea intervenţiei:

 • Situaţia economică precară, venituri mici şi, în consecinţă, nivelul scăzut al traiului,
 • Însingurarea, izolarea şi marginalizarea socială, datorate contextului social, a situaţiei de dependenţă şi a imobilizării la domiciliu sau la pat, în funcţie de gravitatea afecţiunilor suferite;
 • Dificultatea în a-şi achiziţiona alimente care să acopere necesarul zilnic de hrană,
 • Vârstnici care nu au aparţinători, aflându-se astfel în imposibilitatea de a primi sprijin din partea familiei,

Scopul Cantinei sociale înfiinţată prin proiect este prepararea şi distribuirea hranei persoanelor vârstnice cu vârste de peste 65 de ani din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.

Din punct de vedere social, înființarea și funcționarea cantinei sociale pentru persoanele vârstnice oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu este o iniţiativă care va rezolva o problemă în comunitate şi va oferi posibilitatea persoanelor vârstnice cu vârste peste 65 de ani de a avea la dispoziţie o masă pe zi, precum și oportunitatea de a participa la activităţile sociale propuse de către beneficiarul proiectului.

În cadrul cantinei sociale va activa o echipă de specialişti formată din şef serviciu, asistent social, administrator, responsabil financiar, bucătar, ajutor bucătar, îngrijitoare.

Rezultate aşteptate:

 • Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice  din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
 • Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a nutriţiei persoanelor vârstnice din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
 • Reducerea gradului de sărăcie şi marginalizare socială a persoanelor vârstnice din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu.

Serviciul social CANTINA SOCIALĂ „SFÂNTA MARIA”, cu sediul în Oraş Mihăileşti, str. Calea Bucureşti, nr. 251, jud. Giurgiu,  cod serviciu social 8899 CPDH – I,  cod serviciu social 8899 CPDH - I, este înfiinţat şi administrat de Furnizorul privat ASOCIAŢIA CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI INTEGRARE,  acreditat conform Certificatului de acreditare  seria AF nr. 005730 eliberat în data de 19.06.2019,  cod unic de înregistrare  nr. 28139921 din data de 07.03.2011, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Director nr.1/14.10.2022.

Beneficiarii serviciilor sociale  în cadrul CANTINEI SOCIALE „SFÂNTA MARIA”

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social sunt considerate persoane vârstnice, în sensul  Legii  nr.17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, persoane care au  împlinit  vârsta  de pensionare stabilită de lege:

 • persoane vârstnice care se află în imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire;
 • persoane vârstnice care se află în alte situaţii de urgenţă sau de necesitate, prevăzute de lege;
 • persoane vârstnice care au domiciliul stabil/reşedinţa în oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu;
 • persoane vârstnice care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile  de bază, respectiv socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice saupsihice;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri.

Capacitatea serviciului social este 80 beneficiari/zi,  persoane vârstnice cu vârste de peste 65  de ani din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu, conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de acces/admitere în cadrul Cantinei sociale/ Acte necesare

 • cerere din partea solicitantului;
 • copie B.I. / C.I.(solicitant);
 • talon de pensie recent;
 • ancheta socială emisă de primăria de domiciuliu sau efectuată de specialiştii cantinei sociale.

În funcţie de locurile disponibile la Cantina socială,  decizia de admitere/respingere aparţine conducerii ASOCIAŢIEI ACAREI.

Pentru furnizarea de servicii sociale se încheie un Contract de furnizare de servicii sociale după modelul prevăzut în ordinul 73/ 2005.

Admiterea se face potrivit următoarelor etape:

(a) Persoana vârstnică/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, prin e-mail sau la sediul cantinei sociale, însoţită de următoarele documente:

Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal;

copie B.I. / C.I.(solicitant);

talon de pensie recent;

ancheta socială emisă de primăria de domiciuliu sau efectuată de specialiştii cantinei sociale.

(b) Dispoziţia de admitere este luată de către şeful cantinei sociale şi se redactează în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrării solicitării de admitere a beneficiarului.

     Serviciul social asigură păstrarea datelor în regim de confidenţialitate, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea.

 

Condiţii de încetare a serviciilor sociale acordate de Cantina socială sunt:

 1. a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
 2. b) acordul părţilor privind încetarea contractului;
 3. c) în caz de deces al beneficiarului;
 4. d) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat cu ceilalti beneficiari sau cu personalul cantinei;
 5. e) beneficiarul nu mai respectă obligaţiile prevăzute în contractul de frunizare servicii;
 6. f) beneficiarul nu se prezintă pentru ridicarea mesei 3 zile consecutiv;

        Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor sociale.

       Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor.

Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea de către conducerea ACAREI a deciziei de încetare sau a beneficiarului  la serviciile cantinei sociale.

 

Structura de personal

(1) Serviciul social funcţionează cu un număr de 9 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Director  nr.1/15.07.2022, din care:

 1. a) personal de conducere: şef  serviciu social  – 1 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 1 post
 3. c)personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 5 posturi
 4. d) voluntari, cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului. Numărul voluntarilor este variabil; 2 voluntari (personal de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate)

(2) Pentru serviciile acordate în centru, raportul angajat/beneficiar respectă prevederile prevăzute în standardele minime de calitate.

 Personalul de conducere este format din: a) şef serviciu social

 Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxilia, format din:

 1. a) asistent social

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. Este format din:

 1. administrator
 2. responsabil financiar –contabil;
 3. muncitor lucrător bucătărie
 4. muncitor necalificat ajutor lucrător bucătărie
 5. personal curăţenie spaţii cantină

 

Finanţarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 1. a) bugetul local/ bugetul de stat;
 2. b) contribuţia persoanelor beneficiare, în funcţie de caz;
 3. b) donaţii şi sponsorizări;
 4. d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 5. e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Sponsorizările şi donaţiile în bani şi în natură, făcute de persoanele  fizice  şi juridice, române şi străine, Cantinei sociale pot fi folosite numai în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor pe care le prestează.

 

Cantina Socială Sfânta MariaNE PUTEȚI CONTACTA prin următoarele posibilități:

Telefonic:

Persoana de contact:

Șef serviciu social

Violeta DINCĂ

0765 994 560

Mail:

asociatia.acarei@gmail.com

sau direct la adresa serviciului social,

Cantina socială  ”Sfânta Maria”: