Sos. alexandriei nr. 285, Cornetu, jud. Ilfov

Politica Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare privind PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În data de 27 aprilie 2016 a fost adoptat de către Parlamentul European Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, care abroga Directiva nr. 95/46/CE (Regulamentul

general privind protecţia datelor – GDPR). Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui sunt direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu 25 mai 2018.

Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 sunt aplicabile Asociatiei Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare care prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. TERMENI ŞI DEFINIŢII:

ANSPDCP = Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Date cu caracter personal = orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Date cu caracter personal cu funcţie de identificare de aplicabilitate generală (date cu caracter special) = numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate;

Codul numeric personal (CNP) = un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate;

Date anonime date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

Operator orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

Persoană împuternicită de către operator o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

Prelucrarea datelor cu caracter personal orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora;

Destinatar orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele de aplicabilitate în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; Stocarea păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Utilizator orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

  1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 • Regulamentul (UE) nr. 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • DECIZIE nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii;

 • Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
 • Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
  1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La nivelul Asociatiei Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate

Prelucrarea datelor cu caracter personal respectă următoarele principii:

 • Legalitate: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în mod legal, echitabil și transparent; Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

-persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracer personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

-prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a se face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

-prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

-prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale alte persoane fizice;

-prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

-prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate , care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Aceste ultimă prevedere nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

 • Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

 • Confidenţialitate: Persoanele care prelucrează, în numele Asociatiei Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare, date cu caracter personal au prevăzută în fișa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate de Regulamentul (UE) nr. 2016/679 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;

 • Informare: Persoana vizată este informată de către operator cu privire la scopurile prelucrării, temeiul legal și destinatarii datelor cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile sale;

 • Colectare: Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Stocare: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora în vederea actualizării, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

 • Securitate: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall, precum şi de soluţii antivirus actualizate permanent.

 • Arhivare: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile de prelucrare originale. Arhivarea se face în conformitate cu Legea

Arhivelor Naționale nr. 16/02.04.1996. Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea arhivelor naționale şi prin proceduri interne.

IV. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

 • Să prelucreze date cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, iar scopurile prelucrării să fie determinate, explicite şi legitime;
 • Să stabilească şi să aplice măsuri prin care să se asigure exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
 • Durata de stocare a datelor să fie pe perioada strict necesară îndeplinirii scopului și a menține termenii stabiliți de arhivare, după care datele vor fi şterse sau distruse, după caz;

 • Să stabilească modalităţile de acces la sistemele de evidenţă în vederea colectării datelor, în funcţie de care se vor stabili şi respecta măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor;

 • Să utilizeze datele numai în limitele scopurilor stabilite;
 • Să numească, în scris, o persoană specializată în securitatea informaţiei care să vegheze la prelucrarea datelor, inclusiv la buna funcţionare a sistemelor informatice utilizate în această activitate;

 • Să stabilească un plan de securitate a informaţiilor care să cuprindă, în principal, securitatea tehnică pe plan informatic şi securitatea spaţiilor în care se prelucrează datele, ţinând cont de cerinţele minime de securitate;

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea şi reţinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conţin, sunt interzise, cu excepţia

  1. persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul sau
  2. prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală sau
   1. în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare, conform celor descrise în prezentul document;

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 5. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 7. orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare este obligată să-i furnizeze acesteia orice informații disponibile privind sursa datelor.

Pe pagina de internet a Asociatiei Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare www.centrulsfantamaria.ro este postată Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Clădirile care sunt supravegheate video au, la intrare, afişat în loc vizibil, informarea privind preluarea şi stocarea de imagini.

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate de a obține din partea operatorului o confirmare asupra prelucrării sau nu a datelor care o privesc, prelucrare efectuată de DGASPC Sector 6. Acest drept poate fi obținut la cerere şi în mod gratuit;

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare (în calitate de operator), la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 4. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 5. informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Persoana vizată poate solicita de la Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la registratură. În cerere solicitantul poate menționa ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă (care poate fi şi de poştă electronică) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 1. Dreptul de a obţine rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare. Acest drept poate fi obținut la cerere şi în mod gratuit;

 2. Dreptul de a obţine transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679. Acest drept poate fi obținut la cerere şi în mod gratuit;

 3. Dreptul de a obţine notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Acest drept poate fi obținut la cerere şi în mod gratuit;

 4. Dreptul de intervenţie asupra datelor, conform căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
 1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

 1. Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

 2. Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) se aplică, fără întârzieri nejustificate, în unul dintre următoarele cazuri:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern

sub incidenta căruia se află operatorul.

Dreptul la ștergerea datelor nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

-pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

-pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;

-din motive de interes public în doemniul sănătății publice;

-în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natură, numai în următoarele situaţii:

 1. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută

sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

 1. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Datele cu caracter personal se pot comunica între Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat în una dintre următoarele situaţii:

 1. dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;
 2. fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

VI. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal.

Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Documentele care conţin date cu caracter personal vor fi ţinute în fişete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. Documentele care conţin date cu caracter personal folosite pentru realizarea anumitor operaţiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor securiza imediat după finalizarea analizei acestora.

Documentele care contin datele cu caracter personal, în format digital, sunt stocate numai pe calculatoare parolate, iar personalul angajat care accesează datele respectă prevederile REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu respectarea regulilor generale prevăzute de art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare. Camerele de supraveghere video sunt montate în locuri vizibile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face pentru realizarea unor interese legitime, fara a fi prejudiciate drepturile și libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate. Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor prin mijloace de supraveghere video în interiorul spatiilor/birourilor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea la locul de muncă, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege sau a avizului Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Existenţa sistemului de supraveghere video este semnalată prin intermediul unei pictograme care conţine o imagine reprezentativă cu vizibilitate suficientă şi poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se realizează doar de către persoanele autorizate de Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare (personal propriu sau persoane împuternicite de către operator) , instruite cu privire la legislaţia referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi obligate să se supună acesteia.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea termenului stabilit, înregistrările se distrug sau şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.

Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, furnizori de servicii, inclusiv entități care asistă Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate date cu caracter personal. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite acesteia de către Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare.

Prin prezenta Politică, Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare garantează și respectă drepturile prevăzute de lege, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Document elaborat de grupul constituit la nivelul Asociatiei Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare în vederea aplicării REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI EUROPEAN din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Responsabil GDPR:

Dinca Violeta
Director Asociatia Centrul de Asistenta si Resurse pentru Educatie si Integrare

Call Now Button